Hans-Joachim Hoffmann

Hans-Joachim Hoffmann
stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Bezirksrat